Qhoos kaas cob qha cov neeg pib ua laj ua teb tej xwm txheej: Carol Ford & Chuck Waibel

Lub qhov tsooj moog rua thaum caij ntuj Suv

Qha lug ntawm Brian DeVore

Thaum lub ib hlis yav tsaus ntuj nyob rau to yav hnub poob, Menixuta. Lub sijhawm ntawv nws txias txog 20 des nqes thaib cua mas ntsawj nrog te xwb los Carol Ford tseem muaj peev xwm taug ob peb kauj ruam ntawm nws tsev mus rau tom nws lub nkab las. Thaum nyob hauv lawm nws txawn pom ib lub qhov rooj thiab muaj ib daim phiaj uas zoo nkauj thiab muaj ntau xim dai rau sab saum lub qhov rooj. Daim phiaj ntawv yog tes kos thiab nws hais tias, "Lub qhov rooj mus rau lub caij ntuj kub." Nws txawm qheb lub qhov rooj ntawv thiab paub tseeb hais tias nws tsuj tau ib daim ntaub nplaum zoo heev li. Daim ntaub ntawv luaj li 18X24 txawm hais tias nws tsws yog kiag lub caij ntuj kub los nws yeej dhau tau mus ua ib hnub zoo ntawv lub caij nplooj ntoos pib hlab. Tej niag kab zaub ntsuab loj li loj. Cov zaub ntawd muaj zaub ntsuab, zaub paj, zaub dawb tuaj rau hauv pem teb nrog khib nyiab thiab nag mas xau cuag cas los saum ru tsev ntawm lub tsev ntsuab lub cav koom nrog nram qab lub nkas las.

Lub sijhawm uas cov te tseem tsuag daim phob ntsa ua qhwv ob tseej yas, Carol tsawm kuaj sab phob ntsa seb txias pes tsawg nws yog 50 des nqes. Qhov 50 des nqes yeej tsis tau kev pab los ntawm tej khoom hauv. nws twb yog cov seem thaum ntxov hnub ntawm thaum lub tsev ntsub tseem kub txog 80 des nqes rov sauv. Thiav ntxiv thiab kiv cua me yuav maj mam pab

kom kub siab tshaj 40 des nqes hmo no. Nws txhais hais tias 15 yim neeg uas koom nrog Garden Goddess Winter Community Supported Agriculture (CSA) yuav tau txais ib co zaub tom qab lub as thiv no.

"Qhov no yog qhov kev xav kawg sab nraum lub thawv ntawm lub thawv," Ford hais.

Qhov ntawv yog ib qho zoo rau Ford hais, hais tias ob peb xyoo tag los nws thiab nws tus txiv Chuck Waibel pib tham txog lub tswv yim cog zaub ntsuab ntawm lub caij ntuj no hauv xeev Menixuta yam tsis muaj teeb thiab tshuaj los pab kom sov. Thiab nws tseem mus ntsib ib tug ua pob tawb uas muaj ntau lub tswv yim. "Lub qhov rooj mus rau lub caij ntuj kub" yog muab los ntawm Robert Heinlein phau ntawv lub npe. Phau ntawv, ntawv yog ib phau hais txog kev tshuaj ntsuam ntiaj teb. Carol txawm xav tias, nws yog tus tham txog nws lub tswv yim ib txhia tib neeg yuav xav hais tias nws nyob ib lub ntuj txawv. pab Garden Goddess winter CSA tej zaum yuav yog los ntawm kev tshuaj ntsuam ntiaj teb tab sis tsis muaj tseeb.

Muaj ntau ntau tug tub txawg tub ntse puab kuj tau lug siv CSA kev paab rua lub sijhawm caij no nuav kws puab tau siv lug tau peb xyoo rua lub 10 hli ntuj nuav. Ford hab Waibel ob tug qhuas Land Stwardship Project's kws paab rua cov tug neeg kws nyam qhuav pib kawm ua laj ua teb ib lub tswv yim zoo kws lug ua tau tej yaam laag luam txawv txawv le nuav. Xyoo 2002 – 2003, ob tug moog ob zag ib hlis moog deb le ntawm 20 nas this ntawm ob tug lub tsev kws yog nyob rua huv Milan moog rua tom Montevideo moog kawm kev cob qha lug ntawm cov tuab neeg kws tub ua laj ua teb lug tau ntau ntau xyoo lawm hab cov tub txawg tub ntse kws paub txog kev ua laj ua teb. Puab qha txug kev siv nyaj txag kuam tsawg le tsawg tau lug moog ua laj ua teb.

Nyob rua huv cov hoob ntawd puab qha txug kev npaaj lub homphaj zoo le caag, kev sib nyaj txag, yuav taab kev laag luam zoo le caag, hab yuav khuj xas nas zoo le caag es tuab neeg thaj le yuav paub txug tej khoom ntawd. Ib qhov txiv kws zoo yog

nws muaj kev rua txhua tug neeg ua laj ua teb lug moog cog kev phooj kev ywg lug sib paab tawm tswv yim txug txuj kev ua laj ua teb.

"Nwg zoo le tej yam kws yog ib qhov zoo nyob rua lub sijhawm zoo le ntawd," tsws le Ford tug kws nyob huv lub qhoos kaas paab cov tuab neeg kws nyam qhuav pib ua laj ua teb has.

Ford, nwg yog tug kws txawj ua laj ua teb, nwg xaav tau ib qhov laag luam kws tsws txhob siv sijhawm hab them nqe ntau ntau es nwg hab quas yawg ob thaj le tsws poob haujlwm.

"Ib yaam kws puab qha rua wb nyob rua huv lub qhoos kaas paab cov tuab neeg kws nyam qhuav pib ua laj ua teb mas yog ua kuam kev laag luam tsws txhob tuag, "Ford has le. "Hab qha kom wb pib qhov laag luam nuav miv miv xwb es kuv thaj le tsws tau tawm kuv txuj haujlwm."

Puab qha ib qho tswv yim kom tsws txhob muaj coob coob tug CSA tswv cuab tsaam muaj teeb meem nyob rua lub sijhawm kws laag luam moog tsws zoo: zaub ntsuab.

Nyob rua huv hoob qha, Ford hab Waibel kawm tau has tas yuav moog soj nruam le caag hab yuav ntshav yaam ntau ntawv dlaabtsw thaj le zoo coj lug sib tham nrug txhua tug es thaj le yuav kev laag luam tshab. Ob tug kawm tau has tas yuav tsum tau tswm kev ua laag luam zoo le caag es tej neeg txais nyiaj thaj le kaam txais nyiaj (Muaj peb qho chaw txais nyiaj twb tsws kaam txais nyiaj rua lub npuas li xav hu ua tswv ntuj dlaim teb (Garden Goddess) ua ntej ntawd tom qab puab le maam txais tau).

Waibel tau khaws ntau phoo ntawv qha txug lub ntuj teb huab cua nyob rua xyoo 1970, hab Ford tau siv nws lub kaaspivtawj lug moog soj nruam tej ntaub ntawv qha txug lub tsev ntsuab cog zaub. Nwg muaj ntau yaam qha txug siv nkiav lug ua kom suv le caag hab siv cov teeb le caag. Tamsws Ford hab Waibel xaav ua kom nwg yooj yooj yim xwb hab kom pheej pheej yig hab kom tsws txhob tau siv fais fab ntau ntau heev. Tug xwb fwb kws cob qha cov neeg kws nyam qhuav pib ua laj ua teb has rua ob tug ob peb zag lawm has nwg twb ntsib qhov teeb meem kws cog zaub nyob rua lub sijhawm caij ntuj no mas qhov kws ob tug yuav ua ntawd yuav tsws zoo (yuav tsws ua haujlwm). Tamsws ob tug txaus sab ua moog.

Ob tug tau lug siv lub tswv yim kws siv hij nrau zoov lug nrug rua kev cog qoob loo tsws siv tshuaj tua lug moog tsim tau ib thaaj teb cog zaub nyob rua lug caij ntuj no nyob rua ntau ntau thaaj aav kws tub noo noo lawv kws yog luas siv lug cog pob kws and taum nyob rua thau lub caij ntuj suv. Cog zaub nyob rua huv lug tsev ntsuab tsws yog ib yaam kws nyam qhuav tsim muaj xwb nwg twb tsim tau ntau ntau xyoo lug lawm. Tamsws lub tswv yim kws lug tsim tej yaam kws zoo le nuav, qhov kws nwg ua dej num, hab siv txhua yaam koom tsawg tsawg xwb ma yog ib qhov kws muaj nuj nqes hab zoo kawg. Lub tswv yim kws siv hlau, pob zeb, thab kiv cua lug ua kom lub tsev ntsuab kws cog zaub kom suv thawm naj thawm xyoo es tsws tau lug siv nkiav lug ua kom lub tsev suv mas yog ib tswv yim kws ntse kawg nkaus le.

"Thaum kws kuv lug tsim yaam nuav mas kuv muaj saib zoo le kuv yuav moog nyob lub nplajteb hu ua Mars," tsaws le kws Waibel has thaum nwg pav txug lug nub cov paa suv tuaj rua lub nplajteb thaum pib ntuj no moog txug ib ntsaab ntuj no moog txug rua lub sijhawm kws ntuj no xaus. Qhov kws yuav tau rua lub tsev ntsuab zoo zoo heev mas yog lub kaum tsuv tsev zuag zuag yuav tsum tau tig rua xaab nub tuaj. "Wb yeej ua kuam nub ci tuaj tau rua txhua qhov yog thaum nwg ci tuaj lawm," nwg has ntxiv.

Ford muab lais lug mas nws siv taag le kws ntawm $50 ib xyoo lug saam tsoj nkiav ua kuam lub tsev ntsuab suv rua lub sijhawm kws lub ntuj pus pus huab. Lub kiv cua siv nqe fais fab taag le ntawm kws $60 ib xyoo.

Dlaim teb tswv ntuj (Garden Goddess) nwg kuj ua laag luam zoo le CSA hab nwg kuj yaim ntaub ntawv kuam txhua tug tuab neeg paub txug tas nwg muag yaam khoom dlaabtsw hab. Qhov kws nwg uale ntawd kuj ua rua nwg muaj kev laag luam, txhua txhua aas thiv ob tug kuj tau thauj tej khoo kws tshab, tsws muaj tshuaj nyob rua huv (cov khoom kws ob tug thauj moog yog xws le kws hauv paug yub qom hab dlog qhuav kws ob tug cog thaum lub caij ntuj suv) moog muag. Qhov kws zoo swb thooj rua moog zoo le ntawd lawm xwb. Dlaim teb tswv ntuj pib cog nwg tej qoob loo hab zaub rua lub sijhawm kws txhua tug tswv teb pib muab luas teb khoom sau nraig cia rua xyoo kawg: Ob tug pib thauj khoom moog muag rua lub sijhawm kaum hli ntuj xab moog txug rua lub plaub hli ntuj xab. Tsws txhob nkaag sab yuav kev hab tas CSA hloov tau txhua yaam khoom 100 pos xees. Tamsws qhov kws zoo yog nwg muaj ib lub tswv yim zoo kws lug cog tau txhua yaam tshuaj and zaub rua lub sijhawm ntuj no.

Qov kws tau tswm Dlaim Teb Tswv Ntuj kws yog CSA vim ntau tug tuab neeg hab cov neeg kws xaav noj zaub puab xaav tau ib qho zoo le nuav. Ford tau muab kev cob qha tom qhov chaw Homegrown Economy Conference, kws tau caw lug ntawm Collin Peterson, nwg yog ua haujlwm rua laav thaaj npaas nyob phaab kws cog qoob cog loo.

Lub homphaj ntawm qhov kev pob xoos yog has txug zej zog lub tswv yim cog qoob loo nws yuav paab tau zej zog kevlaag kev luam. Qhov kws Ford moog ntshwm rua qhov kev pob xoos ntawm txais tau has tas tej qoob loo kws cog huv tej zej zog zoo le kws Dlaim Teb Tswv Ntuj nwg kuj tseem ceeb hab muaj nuj nqes rua txhua tug kws xaav tswm kev laag luam nyob rua tej zej zog kws nyob sab nrau teb nroog. Ford hab Waibel ob tug kuj ua haujlwm nrug rua LSP's Montevideo lub hoob kaas hab ib paab neeg ua laj ua teb nyob rua tom Milan lug moog has kuam tej nom tswv muaj tej chaw ua noj kws nyob tom tej tsev kawm ntawv kws tsws siv lawm lug moog ua ib qho chaw rua puab ua tu puab tej zaub. Lug tsev ntsuab nwg kuj ua rua txhua tug neeg xaav lug ntshav lwm txuj kev paab kom tsws txhob siv nkiav ntau ntau lug ntawm kev txu fais fab. Ford hab Waibel ob tug qha rua txhua tug paub txug ob tug txuj kev cog qoob loo rua yaav caij ntuj no-tsws ntev ntawd ob tug tau ib cov nyiaj pub dlawb lug sau ib phoo ntawv qha kuam suavdlawg paub taab and siv tej lub tsev kws zoo le ob lub hab.

Qhov kws ua nuav yuav tau siv ob tug le sijhawm ntawm kws tswb rua tsau xoos moos txhua txhua aas thiv. Ford hab Waibel ob tug ob leeg nyag kuj muaj nyag dlej nyag num hab CSA nws kuj tsuas yog noj nyob nyog xwb—tug nqe rua ob tug lub tsev ntsuab ntawd yog $18,000—nwg tsws yog ob tug tuab qho kev khwv nyiaj xwb. Ob tug yeej tsws xaav ua kom nwg luj luj heev kuaj muag zaub nyob rua lub caij ntuj no rua txug tug kws nyob rua lub xeev Menixutas sab nub poob.

Ford hab Waibel ob tug pum tau has tas tej yaam laag luam zoo le nuav nwg tsws muaj qhov kws yuav poob peev luj heev hab yuav ncau moog tau rua txhua tug kws yog sab nrau tej zej zog. Tej qhov laag luam zoo le lub tsev ntsuab nuav mas zoo rua txhua tug neeg ua laj ua teb kws muaj lwm yaam dlej nub ua. Nwg kuj cog tau rua sau tej hoos muam los sws tsev kawm ntawv tej tsuv tsev, cog rua ib saab ntawm tej tsev laug los sws tom qab tej laab aas haam.

"Qhov nuav tsws yog ib qho laag luam kws ib tug neeg nwg yuav tsum tau tso nwg txug haujlwm tom thaaj naab qhaas los moog ua," Ford has. Tamsws yog ib qhov ua kws cov neeg ua laj ua teb ua tau ntau yaam, hab txawm yog nwg luj le nuav xwb los nwg kuj ua tau nyaj miv ntsiv lug pab kom txhua tug neeg tsws txhob tau moog yuav khoom zaub huv nroog. Qhov nuav yog ib qhov kws ua rau kuv txaus sab."

Qhov xuv xwm nuav tau sau nyob rua thaum lub ntuj suv xyoo 2007 lug ntawm Land Stewardship tsaav ntawv.

Yog xaav paub txug ntxiv has txug lub qhoos kaas kws qha cov tuab neeg ua laj ua teb thawj zag, moog saib www.farmbeginnings.org los sws hu 507-532-3366 los sws 320-269-2105.

Yog xav noog Carol Ford Daim tsoj mab, mus sai daim tsoj mab muaj lub npe hu ua, Ear to the Ground daim 29 nyob ntawm www.landstewardshipproject.org/podcast.php.

top