winter greenhouse

Qhoos kaas cob qha cov neeg pib ua laj ua teb tej xwm txheej: Carol Ford & Chuck Waibel

Lub qhov tsooj moog rua thaum caij ntuj Suv

Thaum lub ib hlis yav tsaus ntuj nyob rau to yav hnub poob, Menixuta. Lub sijhawm ntawv nws txias txog 20 des nqes thaib cua mas ntsawj nrog te xwb los Carol Ford tseem muaj peev xwm taug ob peb kauj ruam ntawm nws tsev mus rau tom nws lub nkab las. Thaum nyob hauv…  Read More

Comienzos granja Perfil: Carol Ford y Chuck Waibel

La Puerta en el Verano

En una tarde de Enero en Minnesota occidental, Carol Ford afronta 20- grados de temperatura y vientos que empacan nieve cuando ella camina las pocas yardas de su casa al garaje. Una vez que adentro, ella se acerca a una puerta con un pintado de una mano pintada y que encima dice. “La Puerta en…  Read More